Sensor2web
Rmoni

SENSOR2WEB EINDGEBRUIKERSOVEREENOVEREENKOMST

TUSSEN:

RMONI WIRELESS NV (“Rmoni”)

EN

_________________________(“Klant”)

 

Dorpsstraat 111

 

 

 

 

3740 Bilzen

 

 

 

 

België

 

 

 

 

BTW BE 0874.031.663 RPR Tongeren

 

 

 

 

 

 

 

 

VERTEGENWOORDIGD DOOR

 

VEREGENWOORDIGD DOOR:

 

Naam:

 

 

Naam:

 

Functie:

 

 

Functie:

 

Handtekening:

 

 

Handtekening:

 

Datum:

 

 

Datum:

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst

1.1 RMONI verkoopt aan de Klant, die aanvaardt, het aantal en de types sensoren zoals omschreven in bijlage 1 aan deze overeenkomst.

1.2 Installatie van de sensoren gebeurt door de Klant behoudens andersluidend bepaald in bijlage 1 aan deze overeenkomst.

1.3 De technische specificaties, installatie- en gebruiksaanwijzingen worden vermeld in de documentatie opgenomen als bijlage 2 aan deze overeenkomst.

1.4 Bij storing aan sensor2web verleent RMONI de Klant ondersteuning overeenkomstig de bepalingen van bijlage 3 aan de overeenkomst.

Artikel 2 – Prijs

2.1 De prijs van de sensoren en de bijkomende diensten wordt bepaald in bijlage 1 aan deze overeenkomst. Deze prijs is exclusief BTW en eventuele verzekerings- en transport kosten.

Artikel 3 – Betaling

3.1. Alle producten en diensten worden gefactureerd bij levering. Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling worden er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten a rato van 1 % per begonnen maand aangerekend. Bovendien zal Rmoni het recht hebben om alle redelijke kosten terug te vorderen, met inbegrip van gerechtskosten en erelonen van advocaten, die zij zou hebben moeten maken voor het afdwingen van haar rechten onder deze eindgebruikersovereenkomst.

Artikel 4 – Levering

4.1 De sensoren zullen geleverd worden op de locatie(s) vermeld in bijlage 1 aan deze overeenkomst. Vermelde leveringsdata zijn indicatief en niet bindend. Op Rmoni rust een middelenverbintenis om deze termijnen na te leven. Het niet halen van de vooropgestelde leveringstermijnen geeft de Klant geen recht op schadevergoeding noch het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 5 – Acceptatie

5.1 Tenzij uitdrukkelijk een andere acceptatieprocedure is overeengekomen, wordt de Klant wordt geacht de door Rmoni geleverde goederen definitief aanvaard te hebben tenzij hij Rmoni schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van een gebrek binnen de 10 dagen na levering van de goederen. De door Rmoni geleverde diensten worden geacht volledig aanvaard te zijn door de Klant op het ogenblik van de levering van de diensten. Indien Rmoni’s offerte voorziet in een uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant zal deze zijn aanvaarding niet op een onredelijke manier weigeren of uitstellen.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud en risico

6.1 De verkochte goederen blijven de eigendom van RMONI tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt RMONI de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. Betaalde voorschotten blijven door ons behouden voor kosten en interesten.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Rmoni garandeert dat de door haar geproduceerde goederen substantieel conform zijn met de productspecificaties zoals weergegeven in de bijhorende productdocumentatie en dienovereenkomstig zullen functioneren gedurende twaalf maanden vanaf datum van levering (de “Garantieperiode”).

Gedurende de Garantieperiode zal Rmoni de door haar geproduceerde goederen op haar kosten herstellen of vervangen. Indien tijdens de Garantieperiode de defecte producten niet hersteld of vervangen kunnen worden zal Rmoni de koopsom terug storten verminderd met een lineaire aftrek van 1/48 per begonnen maand vanaf de datum van de levering.

De Klant dient schriftelijk een beroep te doen op de garantie binnen de Garantieperiode.

7.2 Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen is sensor2web niet ontwikkeld en geschikt voor gebruik kritische omgevingen zoals kerncentrales, vliegtuigen, luchtcontrole systemen, reddingsapparatuur, wapensystemen of in het algemeen om te functioneren onder extreme omstandigheden.

7.3 De garantie en aansprakelijkheid voor derde-partij-goederen en -componenten geleverd door Rmoni beperkt zich tot de garantie gegeven door de derde partij zoals vermeld in de licentievoorwaarden voor deze goederen en waarvan de Klant op eenvoudige aanvraag een kopie kan krijgen.

7.4 De garantie vervalt indien de Klant de producten gebruikt op een manier die inconsistent is met de gebruiksdocumentatie, indien de producten worden hersteld door een niet door Rmoni gemachtigde partij, indien de gebreken ontstaan zijn door een externe oorzaak zoals brand, blikseminslag of waterschade of indien de schade het gevolg is van onoordeelkundig gebruik.

7.5 De garantie vervalt indien Klant het product aanwendt in omgevingsfactoren die ongeschikt zijn voor het aangeschafte type product. Met omgevingsfactoren wordt onder meer bedoeld, temperatuur en verwachte temperatuurschommelingen, vochtigheidsgraad, waterdichtheid, mobiel dan wel vast gebruik... De Klant zal Rmoni vóór de aankoop van het product inlichten over de relevante omgevingsfactoren.

7.6 In functie van de door de Klant meegedeelde omgevings- en gebruiksfactoren zal Rmoni naar best vermogen een schatting maken van de verwachte levensduur van de batterijen van draadloze producten. Rmoni geeft evenwel geen garantie met betrekking tot de levensduur van batterijen.

7.7 Voor gecalibreerde producten garandeert Rmoni een nauwkeurige meeting gedurende een periode van twaalf maanden. Rmoni garandeert de nauwkeurigheid na hercalibratie uitsluitend indien deze werd uitgevoerd door Rmoni in het kader van een overeenkomst tot onderhoud en ondersteuning.

7.8 Behoudens andersluidend beding garandeert Rmoni niet de interoperabiliteit van haar producten met producten of diensten geleverd door derden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Rmoni is enkel aansprakelijk tot vergoeding van de rechtstreekse schade toegebracht aan de Klant, indien en in zoverre de Klant deze schade bewijst. Rmoni zal niet aansprakelijk zijn voor het vergoeden van onvoorzienbare schade, gevolgschade of indirecte schade, zoals commerciële schade, het verlies van cliënteel, het verlies van gegevens, programma’s of gederfde winst.

8.2 Rmoni zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door hard- en software geleverd door derden of schade veroorzaakt door producten geleverd door Rmoni die door derden werden gewijzigd of onderhouden. RMONI zal evenmin aansprakelijk zijn voor storingen in het elektriciteitsnet, het internet of andere communicatiemiddelen verstrekt door derde partijen noch voor disfuncties ten gevolge van storingen bij derde partijen die ondersteunende diensten verlenen aan Rmoni zoals doch niet beperkt tot telecommunicatie, hosting van servers en webservices.

8.3 De aansprakelijkheid van Rmoni is beperkt tot de factuurprijs of het tarief te betalen voor de producten en/of diensten die de schade veroorzaakten met een maximum van 50.000 Euro.

8.4 Elke eis tot schadevergoeding onder dit artikel moet Rmoni binnen de 8 dagen na het oplopen van de schade schriftelijk bereiken.

Artikel 9 – Intellectuele rechten

9.1 Alle eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, patentrechten, merknamen, fabrieksgeheimen, methoden, procedures, know-how) met betrekking tot de goederen en dienstverlening van Rmoni blijven uitsluitend eigendom van Rmoni en/of haar leveranciers. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal de Klant een licentie krijgen voor uitsluitend intern gebruik op producten en diensten geleverd door Rmoni.

9.2 RMONI zal op eigen kosten verweer voeren inzake elke tegen de Klant ingestelde vordering die gegrond is op de bewering dat de producten of diensten van RMONI een inbreuk maken op enig intellectueel recht van een derde partij en zal de door de rechter toegewezen schadevergoeding voldoen, mits de Klant RMONI onmiddellijk in kennis stelt van de vordering en de behandeling van de zaak exclusief overlaat aan RMONI. De Klant zal op verzoek alle medewerking verlenen aan RMONI.

9.3 Indien producten of diensten van RMONI het voorwerp worden van dergelijke vordering, kan RMONI naar zijn oordeel en op zijn kosten voor de Klant het recht verkrijgen de goederen of dienst te blijven gebruiken of die zodanig wijzigen dat zij geen inbreuk meer maken. Indien beide alternatieven niet in redelijkheid haalbaar zijn zal RMONI de producten terughalen en haar diensten staken. De Klant zal in dat geval recht hebben op een schadevergoeding ten belope van de aankoopprijs verminderd met een lineaire aftrek van 1/48 per begonnen maand vanaf de datum van de levering.

9.4 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten vermeld op de producten te verwijderen of te wijzigen.

9.5 Evenmin zal de Klant de door Rmoni geleverde producten geheel of gedeeltelijk decompileren, wijzigen of nabouwen of een derde deze behandeling laten uitvoeren. Het is de Klant niet toegelaten de door Rmoni geleverde producten en de bijhorende documentatie te verspreiden of op enige manier te commercialiseren zonder de voorafgaande toestemming van Rmoni.

Artikel 10 – Geheimhouding

10.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar onder deze overeenkomst verkrijgen geheimhouden en niet aan derden bekend maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

10.2 Partijen zullen vertrouwelijke informatie alleen aan die personeelsleden bekend maken die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11- Export

Bij export van (onderdelen) van sensor2web zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De Klant zal RMONI vrijwaren voor alle aanspraken die verband houden met aan de Klant toe te schrijven overtredingen van de relevante exportbepalingen.

Artikel 12 - Overmacht

In geval van overmacht, zoals brand, staking, rellen, nalatigheid van leveranciers of eender welke gebeurtenis buiten de controle van Rmoni, is Rmoni niet verantwoordelijk voor een gebrekkige en/of vertraagde uitvoering van al haar of een deel van haar verplichtingen. Indien een product en/of dienst ten gevolge van overmacht niet kan geleverd worden, behoudt Rmoni zich het recht voor de overeenkomst zonder schadevergoeding te verbreken.

Artikel 13 – Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst maakt de volledige overeenkomst uit met betrekking tot sensor2 web tussen partijen en vervangt alle voorafgaande mondelinge en schriftelijke afspraken tussen partijen terzake. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd, ondertekend door een rechtmatige vertegenwoordiger van elk der partijen.

Artikel 14 Rechtsverwerking

Verzuim, nalatigheid en/of uitstel van één van beide partijen bij de uitvoering van de overeenkomst zal niet worden beschouwd als een afstanddoening van rechten en laat de overige rechten van de partijen uit de overeenkomst of uit de wet onverlet.

Artikel 15 - Geschillen

De rechtbank van koophandel te Tongeren zal bevoegd zijn om te oordelen over eventuele geschillen met betrekking tot deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen te Bilzen in tweevoud waarvan elke partij verklaart één origineel exemplaar te hebben ontvangen.

 

 

Bijlage 1: Bestelde producten en diensten

Bijlage 2: Technische specificaties, installatie- en gebruiksaanwijzingen

Bijlage 3: Ondersteuning en onderhoud

 

 

 

BIJLAGE 1 aan de sensor2web eindgebruikersovereenkomst: Bestelde producten en diensten

 

 Standaard formulier te maken waarop kan worden aangeduid/vermeld

-          aantal sensoren

-          type sensoren

-          opties cfr weblogger vs webmonitor

-          installatie door RMONI of klant

-          prijs + voetnoot dat prijzen exclusief BTW zijn

-          leveringstermijn

-          plaats van levering

 

 

 

 

 

Datum:

 

Voor akkoord

 

RMONI                                      De Klant

 

BIJLAGE 2 aan de sensor2web eindgebruikersovereenkomst: Technische specificaties, installatie- en gebruiksaanwijzingen

 

De meest recente documentatie kan teruggevonden worden via de sensor2web site:

Ga online naar de temperatuursregistratie op sensor2web    

Rechts bovenaan kan u klikken op ‘Info’.

Hieronder vindt u verwijzingen naar volgende informatie:

  • Gebruikers handleiding voor Users en Administrators

 

 

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht op info@rmoni.com

 

 

BIJLAGE 3 aan de sensor2web eindgebruikersovereenkomst: Ondersteuning en onderhoud

ONDERSTEUNING

Partner voorziet na installatie in een eerste-lijns ondersteuning per telefoon of email. Getrainde medewerkers kunnen de klanten verder helpen met vragen betreffende sensor2web.

Partner kan ten alle tijde bij RMONI terecht voor tweede-lijns ondersteuning en vragen.

De sensor2web hardware wordt gedekt door een garantie zoals beschreven in artikel 7. De procedure is als volgt:

  1. De klant meldt een vermoedelijk defect aan RMONI

mail: support@rmoni.com  
tel: 089 51 50 12

  1. RMONI adviseert de klant over de te ondernemen actie. Na het toekennen van een RMA (Return Material Authorisation) nummer kan de klant het defecte materiaal terugzenden naar:        

    RMONI wireless nv  
    Maastrichterstraat 311      
    B-3740 BILZEN       
  2. RMONI zal volgens de garantiebepalingen het materiaal herstellen of vervangen en binnen een redelijke periode retourneren aan de klant.

ONDERHOUD

De sensor2web software is webgebaseerd, en wordt regelmatig bijgewerkt. Deze updates zijn inclusief in het basisabonnement en hiervoor dient niet extra bijbetaald te worden.

Bij levering worden de sensoren geleverd met een Attest van conformiteit, dat garandeert dat ieder product getest is en conform de technische specificaties werkt. Indien de klant dit wenst kan vóór installatie tegen meerprijs een calibratie uitgevoerd worden, en wordt een calibratiecertificaat meegeleverd per sensor.

Na installatie dient volgend onderhoud voorzien te worden:

-          regelmatige (jaarlijkse) hercalibratie

-          vervangen van batterijen en eventueel dichtingen

Deze service is niet inbegrepen in het abonnement noch in de aanschafprijs. RMONI biedt een extra onderhoudscontract aan dat deze service biedt. De klant zal dan automatisch op de hoogte gebracht worden van het benodigde onderhoud en calibratie.

Alternatief kan jaarlijks een prijsvoorstel gevraagd worden bij RMONI voor het uitvoeren van het gewenst onderhoud. In dit geval neemt de klant zelf het initiatief.

Share